Suzuki Kiitsu

Suzuki Kiitsu was a Japanese painter of the Rinpa school. Read more from Wikipedia →